ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อเพิ่มผลผลิต 12 ชั่วโมง5353
2การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) 12 ชั่วโมง2020
3การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 12 ชั่วโมง5050