ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปและถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง6363
2การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง4848
3การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง2525