ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปเนื้อสัตว์ (เนื้อหมู) 30 ชั่วโมง4040
2การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 ชั่วโมง4040
3ช่างแต่งผมสตรี 30 ชั่วโมง2020
4การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
5ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง6060
6การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020