ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 30 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับทาภายนอก 30 ชั่วโมง2020
3การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 ชั่วโมง4040