ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการจัดการคลังสินค้า(ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2020
3การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2020
4การใช้งานโปรแกรมMSEXCELในการบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง4040