ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บกระเป๋าผ้า 18 ชั่วโมง2020
2การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 30 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก 18 ชั่วโมง2020
4การทำผลิตภัณฑ์ของชำร่วย 18 ชั่วโมง2020