ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศระดับ1 30 ชั่วโมง2615
2เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง6464
3ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
4ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง2018