ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ สู่ SME 4.0 12 ชั่วโมง8080
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 12 ชั่วโมง2020