ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ประเภทขนม) 18 ชั่วโมง2020
2การทำหมอนผ้าพื้นเมือง 18 ชั่วโมง2020
3การประกอบอาหารไทย 18 ชั่วโมง2020
4การทำผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020