ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 12 ชั่วโมง4040
2การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ 12 ชั่วโมง4040
3การเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้านการขายและบริการ 12 ชั่วโมง2020