ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทอพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 30 ชั่วโมง2020
2การทำอาหารว่าง 30 ชั่วโมง2020
3การทอผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง2020