ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างแต่งผมสตรี 280 ชั่วโมง126
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2525
3ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง86
4ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง22
5นิสัยอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
6ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2525