ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการทำงานภาคการบริการ 12 ชั่วโมง7574
2ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 12 ชั่วโมง8382
3เทคนิคการเป็นวิทยากรและสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 12 ชั่วโมง2020