ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2420
2เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2020
3ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง65
4การทำขนมไทย 1 30 ชั่วโมง4040
5การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
6การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร 30 ชั่วโมง2020
7ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง32
8การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 30 ชั่วโมง2323
9การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง4040
10การออกแบบและใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปทางการเกษตร 30 ชั่วโมง4141
11ช่างฉาบปูนระดับ2 30 ชั่วโมง2020
12ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง65
13ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง109