ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด 12 ชั่วโมง4040
2เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงคั่วทราย 12 ชั่วโมง2020
3ฺความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิต 12 ชั่วโมง4444