ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง5147
2การบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยระบบคัมบัง 30 ชั่วโมง1616
3การใช้งานโปรแกรมMSEXCELในการบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง1413
4เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง114109
5เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์(ระดับพื้นฐาน) 30 ชั่วโมง2020