ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอรี่ 12 ชั่วโมง2121
2การลดความสูญเสียในวงจรการทำงานด้วยแนวทาง KAIZEN 12 ชั่วโมง5959
3เพิ่มผลิตภาพด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง144144