ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำน้ำปลาร้าปรุงรส 12 ชั่วโมง3030
2ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 12 ชั่วโมง112112
3การทำปลาส้ม 12 ชั่วโมง3030