ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรสู่การลดความสูญเสีย 7 ประการ 12 ชั่วโมง2020
2กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ สู่ SME 4.0 12 ชั่วโมง9292