ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การถักตะกร้า 30 ชั่วโมง2020
2การจักสานจากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง4040
3การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง 18 ชั่วโมง2020