ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1กิจกรรม 5 ส ไคเซ็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สู่ SME 4.0 12 ชั่วโมง8080
2การบำรุงรักษาและการใช้เครื่องทำสูญญากาศ(12 ชั่วโมง) 12 ชั่วโมง2020