ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำไม้กวาดจากดอกหญ้า 18 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง2020
3การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020