ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง63
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง3030
3ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ1 30 ชั่วโมง2020
4ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง108
5สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง4040
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ)ระดับ1 30 ชั่วโมง2525
7ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์(ระบบหัวฉีด) 30 ชั่วโมง2525
8ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 560 ชั่วโมง63
9พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง66