ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2020
2ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง6060
3เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2119
4การบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง4040
5การขับรถยกไฟฟ้าแบบยืนขับด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง2020