ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำน้ำยาอเนกประสงค์ 18 ชั่วโมง2020
2การจักสานเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
3การทำของที่ระลึก 18 ชั่วโมง2020
4การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 ชั่วโมง2020
5การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
6การทอเสื่อจากใบเตยหนาม 18 ชั่วโมง2020
7การแปรรูปสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
8การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง2020