ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างกลึง 840 ชั่วโมง1710
2การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชั่วโมง2019
3ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง207
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง62
5ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง2915
6ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง3422
7ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชั่วโมง41
8ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง2016
9ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง1512
10การวิเคราะห์ปัญหาและการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 30 ชั่วโมง2020
11ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง2719
12ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 280 ชั่วโมง33
13ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง22
14การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง2222