ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 ชั่วโมง2020
2การทอผ้าลายลูกแก้ว 30 ชั่วโมง2020
3การจักสานผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 30 ชั่วโมง2020
4การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
5การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2020
6การทอผ้าฝ้าย 30 ชั่วโมง2020
7การทำไม้กวาดดอกหญ้า 30 ชั่วโมง2020
8การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง2020