ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 ชั่วโมง2020
2การจักสานผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 30 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
4การทอผ้าลายลูกแก้ว 30 ชั่วโมง2020
5การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง2020
6การทอผ้าฝ้าย 30 ชั่วโมง2020
7การทำไม้กวาดดอกหญ้า 30 ชั่วโมง2020
8การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2020