ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปอาหาร 30 ชั่วโมง4040
2การทำกระเช้าจากเถาวัลย์ 30 ชั่วโมง2020
3การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020