ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปรับปรุงผลิตภาพการทำงาน 12 ชั่วโมง4040
2การปรับปรุงผลิตภาพแรงงานด้วยไคเซ็น 12 ชั่วโมง6060
3การลดความสูญเสียในวงจรการผลิต 12 ชั่วโมง4040