ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดการน้ำแบบพอเพียงด้วยระบบโซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง5050
2การประกอบอาหารว่าง 18 ชั่วโมง2525
3การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง3939
4ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 30 ชั่วโมง8585
5การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 ชั่วโมง5050
6การประกอบอาหารว่าง 30 ชั่วโมง5050
7การทำขนมไทย ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
8การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง4040
9การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง7571
10การจัดสวน 18 ชั่วโมง2727
11การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง5050
12การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ชั่วโมง100100