ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและลดความสูญเสียในการผลิต 12 ชั่วโมง2020
2การลดของเสียทั้ง 7 ประการ 12 ชั่วโมง8080
3การลดความสูญเสียในวงจรการผลิต 12 ชั่วโมง4040
4การเชื่อมแม็ก 12 ชั่วโมง4040
5พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 ชั่วโมง8080