ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการมัดย้อมเพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 12 ชั่วโมง2020
2การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง4040
3การทำเตาปูนเพื่อประหยัดพลังงาน 12 ชั่วโมง2020
4การซ่อมบำรุงเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 12 ชั่วโมง4040