ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำไม้กวาดดอกหญ้า 18 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 ชั่วโมง2020
3เทคนิคการผูกผ้าในงานพิธี 30 ชั่วโมง2424