ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตลาดออนไลน์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น 30 ชั่วโมง2020
2ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง87
3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชั่วโมง2020
4พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง32
5ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง83
6ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง32
7การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 30 ชั่วโมง4040