ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปรับปรุงกระบวนการเตรียมห้องพักและการบำรุงรักษาเครื่องอบผ้า 12 ชั่วโมง8080
2การใช้เครื่องมือชั่ง ตวง วัด ในการแปรรูปอาหาร 12 ชั่วโมง2020