ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 30 ชั่วโมง2020
2การทำเปลญวน 30 ชั่วโมง2121
3การทำไม้กวาดทางมะพร้าว 18 ชั่วโมง2020