ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 30 ชั่วโมง2020
2พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
3ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง2424
4การขับรถยกไฟฟ้าแบบยืนขับด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง2020
5การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง1616