ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและงานเดคูพาจ 30 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (การทำเปลญวน) 30 ชั่วโมง2020
3การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 30 ชั่วโมง2020