ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจักสานด้วยเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2222
2การจักสานผลิตภัณฑ์ด้วยหญ้าแฝก 30 ชั่วโมง4242
3การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชั่วโมง2020