ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง4444
2การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2423
3การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 ชั่วโมง2222