ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง3128
2เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 30 ชั่วโมง4840
3เทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
4ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2017
5พนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชั่วโมง150