ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง8080
2ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง3434
3ช่างปูกระเบื้อง 280 ชั่วโมง120
4ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง50