ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การคิดวิเคราะห์ วางแผนในกระบวนการทำงาน 12 ชั่วโมง4141
2ทัศนคติและมาตรฐานในงานบริการ 12 ชั่วโมง4040
3การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและการพัฒนาคุณภาพสินค้า 12 ชั่วโมง2020
4การบริหารคุณภาพและเทคนิคการใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 12 ชั่วโมง9595
5การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง9494