ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปลูกผักไฮโรโปนิกส์ปลอดสารพิษ 18 ชั่วโมง4040
2การทำขนมไทย (ขนมชั้นไฮโซ) 18 ชั่วโมง4040