ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง9881
2การบำรุงรักษาเครื่องจักรรถยกแบบใช้เครื่องยนต์ 30 ชั่วโมง2525