ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต/บริการ 12 ชั่วโมง5050
2ทัศนคติในการทำงานและเทคนิคการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 12 ชั่วโมง2020
3ทัศนคติและมาตรฐานการให้บริการ 12 ชั่วโมง4030
4การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง4040
5ทัศนคติและมาตรฐานในงานบริการ 12 ชั่วโมง5144
6การใช้งาน Google Application เพื่อธุรกิจ 12 ชั่วโมง5144
7การบริหารวัสดุคงคลังและการจัดการคลังสินค้า 12 ชั่วโมง2020
8ทัศนคติและมาตรฐานในงานผลิต 12 ชั่วโมง4040