ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
2การจักสานด้วยเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020
3การผนึกรูปภาพบนพื้นผิววัตถุ (เดคูพาจ) 18 ชั่วโมง2525
4อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อการค้า 18 ชั่วโมง4040