ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดทำระบบคลังสินค้า 30 ชั่วโมง2424
2การบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ 30 ชั่วโมง5151
3เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์(ระดับพื้นฐาน) 30 ชั่วโมง4848