ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน 12 ชั่วโมง4040
2ทักษะพื้นฐานด้านดิจิตอล ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 12 ชั่วโมง2020
3พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน 12 ชั่วโมง4040