ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสานตะกร้าด้วยเส้นหวายเทียม 18 ชั่วโมง2019
2หัตถกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า 18 ชั่วโมง2020
3การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 18 ชั่วโมง2020
4 การประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู 18 ชั่วโมง2424